ECO Setting logo

F.A.Q. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εάνοιερωτήσειςσαςδενσυμπεριλαμβάνονταισταπαρακάτω? Παρακαλώ συμπληρώστετηνφόρμαστηνσελίδαεπικοινωνίαςή καλέστεμαςστοτηλέφωνοή μεαποστολή email.

Χαρά μαςνασαςβοηθήσουμε.

H αναβάθμισηECO setting μπορεί ναεφαρμοστεί σχεδόνσεοποιοδήποτεόχημα.Εάντοόχημασαςδενείναιστηνλίστα? Τότεεπικοινωνήστεμαζί μαςθασαςενημερώσουμεγιατοεάνμπορούμεναπραγματοποιήσουμεμεεξειδικευμένη αναβάθμισηγιασας.

Ηηλεκτρονική πλακέταδιαχείρισηςκινητήρα(ECU) είναιουπολογιστήςτουφορτηγού- οεγκέφαλοςτουοχήματος. Όλεςοιλειτουργίεςκινητήρακαιφορτηγώνελέγχονταιμετολογισμικό τηςηλεκτρονικήςπλακέταςECU. Όλατααπαραίτηταδεδομέναγιατηνδιαχείρισητωνλειτουργιώντουκινητήρααποθηκεύονταιστηνηλεκτρονική μνήμηEPROM. Αυτό πουαλλάζουμεείναιοιχάρτεςψεκασμού καυσίμουσειδανική εξισορρόπηση καιμεκαλύτερεςπαραμέτρουςλειτουργίας. Αυτό επιτυγχάνειστονκινητήρατηνκαλύτερη καύσηκαισωστή λειτουργίατου. Αυτοί οιχάρτεςψεκασμού ελέγχουνετηνποσότηταψεκασμού καυσίμου,τονχρόνοψεκασμού,τονπεριορισμό ροπήςτηνπίεσητούρμπίναςκαιτηνδιάρκειαψεκασμού. Μόνοαπό τηνβελτιστοποίησητωνχαρτώνψεκασμού καιτηνδιόρθωσητουχρονισμού ψεκασμού επιτυγχάνεταιιδανική καιαποδοτική καύσημεοικονομίακαυσίμου.

Φυσικά οποιοσδήποτεθαρωτάειγιατί δενγίνονταιοιαναβαθμίσειςαπ’ευθείαςαπό τουςκατασκευαστές? Οικατασκευαστέςφορτηγώνπαράγουνσεμαζική παραγωγή κινητήρεςγιαοποιαδήποτεεφαρμογή φορτηγό,τράκτορα,χωματουργικό,λεωφορείο. Λόγωτωνπολλώνεφαρμογώνκαιτουεύρους τωνπολλαπλώνδιαθέσιμωνεξοπλισμώνσασμάν,διαφορικού δενείναιδυνατό ναπροσφέρουνεεξειδικευμένολογισμικό σεκάθεπελάτηθαεκτόξευετακόστηπαραγωγής. Οικατασκευαστέςέχουνεμεγάλακέρδηαπό ταέξοδασυντήρησηςκαιεπισκευήςαπό ποιότητακαυσίμουκαιλιπαντικών. ΣτηνΕυρώπηδιασφαλίζεται υψηλή ποιότητασυντήρησης. Η ECO Setting παρέχειτηνδυνατότηταεξειδίκευσηςλογισμικού μεβάσητονεξοπλισμό τουοχήματοςσαςκαιτιςανάγκεςλειτουργίαςτου. Τολογισμικό τηςECO Setting δενεπηρεάζειτηνζωή τουκινητήρασαςκαιεφαρμόζεταιστοόχημαχωρίςνακαταπονεί καιφθείρειταμηχανικά μέρητουοχήματος. Ακόμηπαρέχεταιεπιπλέονασφάλειααφού σεοποιοδήποτεστιγμή τοόχημαμπορεί ναεπανέλθειστηνπρογενέστερηεργοστασιακή λειτουργία.

Όχι,τααυτόματακιβώτιαταχυτήτωνέχουνεδυνατότητααυτό εκμάθησηςμεεπικοινωνίαμετολογισμικό τουκινητήρα. Ταδεδομένατηςαναβάθμισηςκινητήραμεταβάλλουνκαιβελτιστοποιούνετηνλειτουργίατουκιβωτίουταχυτήτων. Γιαπαράδειγμαθαδιαπιστώσετεπωςθααλλάζουνεοιταχύτητεςγρηγορότερακαιομαλότερασεχαμηλότερεςστροφέςκινητήραεξασφαλίζονταςκαλύτερηοδηγική συμπεριφορά.

Ναι,τοεργοστασιακό λογισμικό μπορεί ναεπανέλθειόλεςτιςφορές. Τοαρχικό σαςπρόγραμμασώζεταιστηνβάσημαςσεπερίπτωσηπουοποιαδήποτεστιγμή θέλετεναπωλήσετετοόχημασαςμετοεργοστασιακό πρόγραμμασαςτοεγκαθιστάμεξανά στηνECO Setting.

ΗECO Setting παρέχει36 μήνεςεγγύησηςλογισμικού.

Όχι,ηάποψηπωςηαναβάθμισηείναικακή γιατονκινητήραείναιεσφαλμένη. Οιμνήμεςστηνπλακέταέχουνετολογισμικό λειτουργίαςκινητήρα. Αυτό τολογισμικό παρέχειμεγάλοεύροςγιαμεταβολή τηςροπήςτουκινητήρα. Αυτή ηδυνατότηταεξέλιξηςτουψεκασμού καιτηςπαρεχόμενηςροπήςπαρέχειμεγάληδυνατότηταεξέλιξηςτηςκαύσηςκαιλειτουργίαςπροςόφελοςτουκινητήρα. Αδιαμφισβήτηταείναισημαντικό ναπαρέχεταιαπό εξειδικευμένοεπαγγελματίαοοποίοςέχειγνώσητωνκατασκευαστώνκινητήρωνκαιεξειδίκευσησελογισμικό κινητήρων. ΗFuel Saving Technology Ltd γνωρίζειπερισσότεροαπό κάθεάλλονκαιαναπτύσσει τοδικό τηςλογισμικό αναβάθμισης. Τολογισμικό μαςείναιασφαλή ανεπτυγμένοεκτενώςσεπραγματικέςσυνθήκεςδοκιμήςσεδυναμόμετρο. Δενθαμπορούσαμεναμηνλειτουργούμεμευπευθυνότητασεβόμενοιτηνποιότητατωνπροϊόντωνπουπαρέχουμεέχονταςαναβαθμίσειμέχριτώρα μεεπιτυχία3500 οχήματα.

ΌχιηαναβάθμισηECO Setting είναι μηεντοπίσιμηαπό τοδιαγνωστικό έλεγχοτωνσυνεργείων. ΕπιπλέονηπλακέταECU καιταηλεκτρονικά τουοχήματοςδενπαρουσιάζουνεκαμίααλλαγή εξωτερικά. Η ECO Setting  παρέχειπιστοποιημένοπροϊόνσεπολλούςαντιπροσώπουςκαιηFuel Saving Technology Ltd παραδίδειυπηρεσίεςμεποιότητασεμεγάλοαριθμό δικτύου αντιπροσώπωνφορτηγών.

Επιλέξτε τη μάρκα σας