ECO Setting logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ECO Setting

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Fuel Saving Technology B.V.,nader aduiden als “ECO Setting”,hetgeen een handelsnaam is van de onderneming,staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer  59000511

2. ECO Setting verkoopt,levert en installeert software ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,leveringen en/of diensten van ECO Setting en/of alle met ECO Setting gesloten overeenkomsten,waaronder via internet gesloten. Overeenkomsten,alsmede op alle overeenkomsten waarbij ECO Setting voor de uitvoering daarvan derden inschakelt. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met ECO Setting. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst,en/of het aangaan van de definitieve opdracht,heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van ECO Setting en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.

4. ECO Setting accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever,tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart,dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van ECO Setting overeen,dat ECO Setting niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

5. ECO Setting heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website www.ecosetting.nl en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking,of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen,informatie en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen,offertes en prijsopgaven van ECO Setting zijn vrijblijvend en behouden  hun geldigheid gedurende 30 dagen.

2. De overeenkomst met ECO Setting komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard en de offerte door de opdrachtgever is ondertekend.

3. ECO Setting is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel       van de gedane aanbieding,offerte,of prijsopgave.

4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken,toezeggingen en/of wijzigingen       in de (aangeboden) overeenkomst,zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

5. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen,brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens,dan is ECO Setting gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever,anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst,is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van ECO Setting.

6. ECO Setting is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.

7. ECO Setting gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven en ECO Setting is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering daarvan plaats vindt,verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.

8. Indien ECO Setting tijdens de levering en installatie van de Software gebreken en / of achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert,zulks uitsluitend ter beoordeling van haar,zullen deze gebreken,na overleg met Opdrachtgever,moeten worden hersteld en / of zal het achterstallig onderhoud moeten worden uitgevoerd. De kosten voor deze werkzaamheden komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich vóór aanvang van de Overeenkomst de voertuighistorie,inclusief de onderhoudsintervallen,ter hand te stellen,waaruit gespecificeerd blijkt wanneer welke reparaties c.q. welk onderhoud en aan het voertuig zijn uitgevoerd

9. Voorafgaand aan de installatie van de software wordt (optioneel) het motorsysteem van het voertuig op een testbank op technische gebreken en/of storingen gecontroleerd. Als het systeem technische gebreken en/of storingen vertoont,kan de software niet worden geïnstalleerd en is de opdrachtgever verplicht de kosten ad €450,= voor de testbank te betalen en €100 euro aan handelingskosten van ECO Setting. Na uitvoering van herstel dient de aan ECO Setting verstrekte opdracht alsnog te worden uitgevoerd.

10.Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens,blijven uitdrukkelijk eigendom van ECO Setting. Het gebruik van voornoemde gegevens,anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst,is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming van ECO Setting.

11.De andere partij/opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het functioneren van het voertuig volgens de eisen van de wet. Indien de software wordt gebruikt om verhoogd vermogen bij een personenauto te realiseren kan het zijn dat het voertuig daarmee alleen geschikt wordt voor gebruik op een gesloten autocircuit.

Artikel 3 Wijziging van een gesloten overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen,zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.

2. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs,kwaliteit,hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan ECO Setting kan worden toegerekend,zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Levering

1. ECO Setting levert en installeert haar product(en) op een vooraf overeengekomen leveradres.

2. Alle door ECO Setting genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ECO Setting bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ECO Setting niet in verzuim of in gebreke. ECO Setting zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn,overleg plegen met de andere partij/ opdrachtgever.

3. De andere partij zal ECO Setting steeds tijdig alle,voor een goede uitvoering van de overeenkomst,nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor ECO Setting ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij,komen voor rekening van die andere partij.

4. Opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele gebreken,of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen terstond te worden gemeld,zodat deze op de factuur kunnen worden vermeld.

Artikel 5 Prijzen en kosten

1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen,btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.

2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen,lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. ECO Setting heeft het recht de prijzen eens per jaar,per 1 januari,aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

3. ECO Setting is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen,productiekosten,transportkosten,oorlog,weersomstandigheden,calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% per jaar,tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door ECO Setting mogen worden doorbelast aan de andere partij.

4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt,kan dit invloed hebben op de prijs. ECO Setting mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.

5. Kosten voor ingehuurd transport voor het verplaatsen van het voertuig zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever/andere partij. ECO Setting zal daarover van te voren met de opdrachtgever/andere partij communiceren.

Artikel 6 Betaling,(incasso)kosten en rente

1.Betaling kan plaats vinden op de volgende manieren,pinbetaling direct bij levering of doormiddel zoals omschreven onder punt 2.

2. ECO Setting vraagt standaard dat 70% van het factuurbedrag vóór de uitvoering van de opdracht zal zijn betaald,bij gebreke waarvan ECO Setting niet met de werkzaamheden zal starten en geen materialen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal inkopen. De overige 30% zal na voltooiing van de installatie van de software dienen te worden voldaan met inachtneming van een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. ECO Setting heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins om zekerheid voor de betaling te vragen.

3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet,zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,=,tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft,in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument,zal ECO Setting bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen,met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf,zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur,zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is ECO Setting gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij,zijnde een consument,is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij,zijnde een bedrijf,is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.

6. ECO Setting behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.

7. In geval van liquidatie,faillissement,beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van ECO Setting onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle intellectuele eigendomsrechten,waaronder de rechten op de software,met betrekking tot de door ECO Setting geleverde diensten en producten,daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen,in de breedste zin van het woord,berusten bij ECO Setting. Voor het gebruik van de geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent ECO Setting aan de opdrachtgever een beperkte,niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software in dit voertuig te mogen gebruiken.

2. Het is de andere partij niet toegestaan,zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECO Setting,om de werken van ECO Setting te wijzigen,te bewerken,openbaar te maken,te verveelvoudigen,geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet,te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.

3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit ECO Setting het recht de overeenkomst te ontbinden,of op te schorten,en vergoeding van de daaruit voort- vloeiende schade door de andere partij te vorderen.

4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting verbeurt de andere partij aan ECO Setting een boete van €2.500,= per geval en €500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt,onverminderd het recht van ECO Setting om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 8 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden,geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan ECO Setting kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt,geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan ECO Setting vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.

2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen,te weigeren,of betaling van andere diensten van ECO Setting op te schorten,of te weigeren.

3. Wanneer een reclame terecht is,heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van    hetgeen werd afgekeurd,het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag,of het geheel of     gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst,mits dit in verhouding staat tot de klacht.

Artikel 9 Garantie met Europese dekking

1. ECO Setting garandeert het goede functioneren van de geïnstalleerde software vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van drie jaren,mits opdrachtgever de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de software,zal ECO Setting die kosteloos herstellen.De op de website van ECO setting aangegeven waardes zijn indicatief en vormen geen garantie dat deze waardes exact worden gehaald na installatie van de software in het betreffende voertuig.

2. Indien ECO Setting een externe “ECO-ECU-box”,zijnde hardware,plaatst in een voertuig (doorgaans een nieuw voertuig) garandeert ECO Setting het goede functioneren van deze box gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van oplevering. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het in stand blijven van de fabrieksgarantie en ECO Setting mag er vanuit gaan dat sprake is van fabrieksgarantie.

3. Indien sprake is van software modificatie van het voertuig zelf,anders dan door plaatsing van een externe “ECO-ECU-box”,garandeert ECO Setting indien opdrachtgever fabrieksgarantie op het voertuig heeft,en indien is voldaan aan de navolgende voorwaarden en geen sprake is van situaties waarvoor de hierna genoemde uitsluitingen gelden,gedurende maximaal de resterende periode van die fabrieksgarantie,en nimmer tot een grotere omvang dan die fabrieksgarantie,het eenmalige herstel c.q. de eenmalige vervanging van de hierachter genoemde onderdelen van het voertuig,waarbij onomstotelijk dient komen vast te staan dat de gebreken aan deze onderdelen het gevolg zijn van de levering / installatie en / of het gebruik van de software en niet zijn ontstaan door normaal gebruik en / of slijtage van/aan: de motor,de aandrijflijn,het complete mechanische deel,de (automatische) versnellingsbak (en alle hiertoe behorende delen),de elektrische installatie (die in verband staat met het motormanagement),de turbo,de brandstofpomp,inclusief de (diesel)leidingen en de differentieellagers en de injectoren.

3. Dekking onder garantie is uitgesloten:

-       indien opdrachtgever de factuur van ECO Setting niet      volledig heeft voldaan;

-       voor zover het voertuig wordt gebruikt buiten landen       van de Europese Unie,                                     Andorra,Liechtenstein,Monaco,Noorwegen,San         Marino en Zwitserland;

-  voor de waarde boven cataloguswaarden van EUR        200.000,= indien de cataloguswaarde van het voertuig     ten tijde van de eerste toelating op de openbare weg       (datum op kenteken zetten) een waarde van EUR         200.000 overstijgt;

-  indien de kilometerstand van het voertuig is teruggedraaid;

- wanneer komt vast te staan dat er motorische aanpassingen en/of aanpassing in de geïnstalleerde software hebben plaatsgehad;

- indien het voertuig voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere reparateur zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECO SETTING;

- indien schade ontstaat als gevolg van meting(en) op een vermogenstestbank;

- indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik,verkeerd handelen van opdrachtgever,manipulatie van de software en/of het motormanagementsysteem na de oplevering door ECO Setting,dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van opdrachtgever;

4. Verder dient door opdrachtgever zijn te voldaan aan de volgende voorwaarden om diens aanspraak onder garantie geldend te kunnen maken:

-  het voertuig heeft op het moment van de aanspraak op de garantie: niet meer dan 400.000 kilometer gereden en voor zover dat minder is,niet meer dan volgens de fabrieksgarantie en/of overeenkomst met de dealer is toegestaan;

- het voertuig is niet later tot de openbare weg toegelaten dan drie jaar voorafgaand aan het ingaan van de garantieperiode;

- het voertuig is niet langer dan 3 maanden niet normaal in gebruik geweest;

- ten tijde van de installatie van de Software door ECO Setting functioneerde het motormanagement van het voertuig goed op de originele fabriekssoftware;

-  het voertuig dient in regulier onderhoud te zijn gegeven bij de erkende dealer die alleen originele onderdelen heeft gebruikt (rekeningen van het onderhoud zijn maatgevend) en de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van het voertuig,welke zijn omschreven in het instructieboek,zijn nagekomen,zoals dient te blijken uit het onderhoudsinterval en de voertuighistorie;

- het toelaatbare motortoerental is voorafgaand aan de aanspraak niet overschreden;

- er is gebruik gemaakt van motorbrandstoffen en smeermiddelen die voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van het voertuig;

- het voertuig heeft het noodzakelijke (dagelijks) onderhoud genoten,waaronder,doch niet beperkt tot,de beveiliging van het koel- en remsysteem tegen vorst en de controle van de diverse vloeistofniveaus;

- de volgens de specificaties en voorschriften van de fabrikant toegestane belading van het voertuig is nimmer overschreden;

- de verzegeling van de brandstofpomp (indien aanwezig) van het voertuig is niet verbroken;

-  het voertuig is voorzien van een goed functionerende snelheid registrerende tachograaf of ,waarbij  ECO Setting te allen tijde inzage kan krijgen in de door de tachograaf of naafteller geregistreerde gegevens;

- het voertuig is uitsluitend door bevoegde chauffeurs bestuurd die de deskundigheid bezitten die voor het besturen van het voertuig noodzakelijk is;

5. De aanspraak onder garantie dient Opdrachtgever bij aangetekend schrijven te melden aan ECO Setting binnen de garantietermijn. Bij eventuele schade dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor aflevering van het voertuig bij ECO Setting.

6. Opdrachtgever draagt de bewijslast van het gestelde gebrek en het gesteld niet,of onvoldoende functioneren van de software. Opdrachtgever is gehouden om na diens beroep op de garantie aan ECO Setting alle medewerking te verlenen de garantieaanspraak op gegrondheid te onderzoeken. In voorkomend geval is ECO Setting dan gerechtigd een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld DEKRA) daarnaar onderzoek te laten doen. Indien komt vast te staan dat de oorzaak niet is gelegen in de levering en/of installatie van de software door ECO Setting,komen de kosten van onderzoek voor rekening van opdrachtgever.

7 Indien komt vast te staan dat de oorzaak van de schade is gelegen in de levering en / of installatie en / of het gebruik van de Software door ECO Setting,zal de schade,direct verband houdend met deze levering en / of installatie en / of het gebruik,met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en artikel 11 en de (verval)termijnen in deze algemene voorwaarden van ECO Setting,voor rekening en risico worden verholpen door ECO Setting of door een door ECO Setting aangewezen derde.

Artikel 10 Beëindiging (tussentijds) van de overeenkomst

1. De opdrachtgever kan de opdracht annuleren tot 2 weken voor de beoogde datum van uitvoering. Alsdan is de opdrachtgever gehouden tot een minimale betaling van 30% van de opdracht en daarnaast de kosten van de reeds ingekochte materialen en/of de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Wordt de opdracht binnen 2 weken voor de beoogde datum van uitvoering geannuleerd,dan is de opdrachtgever het volledig bedrag voor de gehele opdracht aan ECO Setting verschuldigd.

2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk,of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van die partij kan worden gevergd,dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij mag worden verwacht.

3. ECO Setting is gerechtigd,zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is,de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief indien de andere partij: zijn/haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt,in surseance van betaling komt te verkeren,failliet wordt verklaard,een schuldsanerings- regeling aanvraagt of verkrijgt,wordt geliquideerd,anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen,bijvoorbeeld als gevolg van beslaglegging.

4. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging,blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in stand.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. ECO Setting is niet aansprakelijk in de volgende          gevallen (niet limitatief) voor:

-  Schade die verband houdt met gebreken en/of       onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;

-  Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading),                                              gedurende de uitvoering van de opdracht;

-  Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de

andere partij;

-  Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;

- Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven,samenstelling,                                                    prestaties,en/of afwijking(en) van op de website opgegeven waardes;

- Schade die ontstaat tijdens meting(en) op een vermogenstestbank;

- Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven adviezen;

-  Schade als gevolg van: transport,tijdelijke opslag,door de opdrachtgever voor bewerking in bewaring gegeven zaken,tenzij sprake is opzet of grove schuld van

ECO Setting;

- Schade als gevolg van overschrijving,of de-installatie van de geleverde software;

-  Schade als gevolg van het in opdracht van de andere partij aangebrachte wijzigingen (uitgezette onderdelen) in de software van het betreffende voertuig. De andere partij is en blijft zelf verantwoordelijk voor het functioneren van het voertuig volgens de wet;

- Voor indirecte schade,waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;

2.Voordat de andere partij een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel,zal ECO Setting tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan ECO Setting wordt onthouden,bestaat primair geen recht op schadevergoeding,althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot €1.000,=.

3. Indien ECO Setting aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten,is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor,als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

- Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;

- Het bedrag dat de verzekeraar van ECO Setting mocht blijken uit te keren;

4. Indien de aansprakelijkheid van ECO Setting niet valt onder voornoemde uitsluitingen en ECO Setting toch aansprakelijk mocht blijken te zijn,is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. her levering van de gebrekkig gebleken Software,hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van €5.000,= (zegge: vijfduizend euro).

Artikel 12  Eigendomsvoorbehoud

1. ECO Setting behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan,vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten,geheel is voldaan.

2. Totdat de factuur van ECO Setting volledig is voldaan,kan de andere partij geen rechten ontlenen terzake de      door ECO Setting geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 13 Algemene vervaltermijn

1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van ECO Setting dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan ECO Setting te worden gemeld,maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen,bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 14 Vrijwaring

1. De andere partij vrijwaart ECO Setting voor alle aanspraken van derden ter zake van

door ECO Setting aan de andere partij geleverde diensten,zaken en/of producten,waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden,ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 15 Nietigheid/vernietiging bepalingen:

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn,vernietigd wordt of      anderszins ongeldig blijkt te zijn,dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast,zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen,waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde    van de rechtbank Midden- Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 17 februari 2015

 

 

ZOEK UW MERK